LATEST ARTICLES

ประเภทกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

ประเภทกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นนั้น มีกฎหมายบัญญัติ ไว้เป็นจำนวนมาก โดยสามารถแบ่งเป็นหมวดหมู่ข้อพิพาทได้ดังนี้ กลุ่มกฎหมายหรือข้อพิพาททางปกครอง กิจการหรือผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากนโยบายหรือการกระทำของหน่วยงานรัฐนั้น อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนหรือผู้เสียหาย แม้วัตถุประสงค์ของกิจการนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมก็ตามแต่หากมีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามขั้นตอน หรือกิจการส่งผลกระทบต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดผู้มีส่วนได้เสียย่อมสามารถร้องเรียนตรวจสอบหรือใช้สิทธิทางศาลได้ เช่น การฟ้องขอให้ระงับโครงการของรัฐที่มิได้ทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเสียก่อน กลุ่มกฎหมายหรือข้อพิพาททางแพ่ง เป็นกรณีที่เกิดจากการโต้แย้งสิทธิระหว่างเอกชนกับเอกชน เช่น ผู้ประกอบการซึ่งเป็นเอกชนประกอบกิจการโรงงานและปล่อยน้ำเสียกระทบต่อชาวบ้าน ผู้เสียหายมีสิทธิดำเนินการโดย ยื่นฟ้องเป็นคดีแพ่งต่อศาลยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นศาลแขวง ศาลจังหวัด ตามเขตอำนาจศาล รวมถึงศาลแพ่งซึ่งมีแผนกคดีสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการดำเนินคดีเพื่อเรียกค่าเสียหายจากผู้ก่อมลพิษสำหรับการเยียวยาและแก้ไขสิ่งแวดล้อมให้กลับดังเดิมโดยหลักการในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องละเมิดรวมถึงพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นหลัก ต่อมากลุ่มกฎหมายหรือข้อพิพาททางอาญา...

ความหมายของมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม

ความหมายของมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม เนื้อหาในวันนี้เป็นตอนที่ 3 ซึ่งผมได้มีโอกาสได้เขียนเรื่องราวเนื้อหาให้ตรงกับชื่อคอลัมน์ ซึ่งผมจะร้อยเรียงประเด็นที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไปจนถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไว้ในคอลัมน์นี้ ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมที่ทำให้สภาพแวดล้อมหรือความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงไป โดยผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สามารถพบเห็นกันได้บ่อย อาทิ มลภาวะทางอากาศ เช่น ควัน กลิ่น ฝุ่น PM2.5 มลภาวะทางน้ำ เช่น น้ำเสียขยะกลิ่นเหม็น มลภาวะทางอาหาร เช่น การปนเปื้อนจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร มลภาวะทางเสียง เช่น เสียงอันเกิดจากประกอบกิจการสถานบันเทิง มลภาวะทางแสง เช่น แสงสะท้อนจากตึกที่เป็นกระจกมลภาวะทางความร้อน เช่น...

กฎหมายแรงงานในมุมมองของนายจ้าง(ต่อ)

กฎหมายแรงงานในมุมมองของนายจ้าง(ต่อ) ต่อจากตอนที่แล้วที่ผู้เขียนได้แนะนำเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานในมุมมองของลูกจ้าง วันนี้ผู้เขียนขอมาแนะนำเกี่ยวกับสิทธิแรงงานในมุมมองของนายจ้างบ้าง สัญญาระหว่างลูกจ้างและนายจ้างนั้นจัดว่าเป็นสัญญาประเภทหนึ่งซึ่งเรียกว่า “สัญญาจ้างแรงงาน” เป็นลักษณะสัญญาที่ยึดถือผลสำเร็จของงานนั้นเรียกว่า “สัญญาจ้างทำของ” ซึ่งต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แม้ชื่อจะคล้ายกันแต่มีความแตกต่างกันทั้งในตัวของกฎหมายและวิธีพิจารณาคดี ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับสัญญาจ้างแรงงานนั้นถือว่า เป็นสัญญาต่างตอบแทนประเภทหนึ่งซึ่งคู่สัญญาคือนายจ้างและลูกจ้าง โดยสาระสำคัญในข้อตกลงนั้นต้องเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน และเมื่อมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือลูกจ้างก็ตามถูกโต้แย้งสิทธิ หรือผิดสัญญา ย่อมสามารถเรียกร้องสิทธิของตนเมื่อยื่นฟ้องคดีต่อศาลแรงงาน ซึ่งมีความพิเศษและอำนวยความสะดวกแก่ทั้งสองฝ่าย คือ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล นอกจากนี้กรณีคู่ความที่ไม่สามารถจัดหาทนายความได้สามารถยื่นคำฟ้องเองโดยมีนิติกรของศาลเป็นผู้ให้คำปรึกษาและจัดเรียกคำฟ้อง ในส่วนของนายจ้างนั้น เมื่อทำสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างแล้ว นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินเดือนหรือค่าตอบแทนพร้อมทั้งสวัสดิการต่างๆ ตามที่ตกลงไว้ในสัญญาและตามกฎหมายแรงงาน เมื่อนายจ้างดำเนินการครบถ้วนแล้วก็มีสิทธิตามสัญญาต่อลูกจ้างเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์จากแรงงานที่ลูกจ้างปฏิบัติตามสัญญา นายจ้างมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติงานของลูกจ้างเป็นไปตามระเบียบเงื่อนไขข้อบังคับของนายจ้าง ในกรณีที่การทำงานของลูกจ้างได้ล่วงรู้หรือทราบรายละเอียดอันเป็นความรับทางการค้าของนายจ้าง นายจ้างมีสิทธิที่จะออกข้อบังคับของสัญญาห้ามเปิดเผยข้อมูลความลับของนายจ้าง...

กฎหมายแรงงานในมุมมองของนายจ้าง

กฎหมายแรงงานในมุมมองของนายจ้าง สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน ในปีใหม่ปีนี้ เปิดมาพร้อมสถานการณ์ COVID-19 อีกรอบ ซึ่งอาจจะกระทบสังคมในภาพรวม โดยเฉพาะแวดวงการจ้างงาน วันนี้จึงขอนำเสนอประเด็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง คือข้อกฎหมายที่นายจ้างจะสามารถทำได้ เพื่อประคับประคองกิจการให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน ในกรณีสถานการณ์ COVID-19 รอบนี้หากนายจ้างมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการทำงานนั้น หลักที่สามารถทำได้ กล่าวคือ ให้ลูกจ้างหยุดงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด LEAVE WITHOUT PAY หรืออาจจะเป็นนโยบายทำงานที่บ้าน Work from Home หรือหากกิจการบางกิจการได้รับผลกระทบหนักกว่ากิจการทั่วไป...

การคำนวณอัตราดอกเบี้ยก่อนฟ้อง (ฉบับปรับปรุง)

บทความเก่าเรื่องการคำนวนดอกเบี้ยก่อนฟ้อง เพื่อในผู้เตรียมสอบทบทวนกัน มีข้อสังเกต 1 จุด ในการคำนวนดอกเบี้ยรายวัน จากการบรรยายของ ผอ.สำนักฝึกอบรมฯ จะเอาอัตราดอกเบี้ย 1 ปี หารด้วย 365 สามารถใช้ได้ทั้งสองแบบนี้ครับ ผมนั่งเรียงเป็นขั้นตอนไว้ให้ดังนี้ครับ ดอกเบี้ยมีแนวดังนี้ ประเภทคิดดอกก่อนฟ้อง และไม่ได้ให้จำนวนดอกเบี้ยมา ประเภทคิดดอกก่อนฟ้อง แต่ให้จำนวนมา ประเภทไม่คิดดอกก่อนฟ้อง ที่เราจะพูดถึงตามข้อ 1 กัน กล่าวคือ ผมยกตัวอย่างโดยให้ข้อเท็จจริงว่าให้คำนวนอัตราดอกเบี้ยก่อนฟ้องของต้นเงินจำนวน 120,000...