LATEST ARTICLES

ฎีกาน่ารู้ : การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก

มรดก (EP.1 การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก)   คำพิพากษาฎีกาที่ 7706/2548 โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ในฐานะเป็นทายาทโดยธรรมและเป็นผู้จัดการมรดกของนายมี พันธ์วงษ์หรือพันธุวงษ์ ตามคำสั่งของศาลชั้นต้นได้โอนขายที่ดินมรดกของนายมีตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) เลขที่ 1879 ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เนื้อที่ 36 ไร่ ซึ่งยังไม่ได้แบ่งปันแก่ทายาทให้แก่จำเลยที่ 2 โดยไม่สุจริต ไม่ได้แจ้งและไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์ซึ่งเป็นบุตรและทายาทโดยธรรมของนายมี ถือว่าจำเลยที่...

การหย่า (Ep.5) : คำพิพากษาฎีกาที่ 1125/2544

การหย่า (Ep.5) คำพิพากษาฎีกาที่ 1125/2544 โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นภริยาของนายประกาย กล่อมสุวรรณจดทะเบียนสมรส เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2517 นายประกายถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2537 ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีคำสั่งแต่งตั้งโจทก์และนายประเดิม กล่อมสุวรรณ บุตรของนายประกายเป็นผู้จัดการมรดก ก่อนที่นายประกายจะจดทะเบียนสมรสกับโจทก์ นายประกายเคยจดทะเบียนสมรสกับจำเลยที่ 2 แต่ได้ฟ้องหย่าจำเลยที่ 2 ต่อศาลจังหวัดกระบี่ ศาลมีคำพิพากษาตามยอมให้หย่ากันเมื่อวันที่ 16...

การหย่า (Ep.4) : คำพิพากษาฎีกาที่ 6471/2548

การหย่า (Ep.4) คำพิพากษาฎีกาที่ 6471/2548 โจทก์ฟ้องว่า โจทก์กับจำเลยเป็นสามีภริยากัน โดยได้จดทะเบียนสมรสเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2533 มีบุตรด้วยกัน 1 คน ต่อมาจำเลยประพฤติตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อการอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาเป็นเหตุให้ทะเลาะกับโจทก์อยู่ประจำ เมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายน 2540 จำเลยได้แกล้งกล่าวหาร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาของโจทก์ว่า โจทก์ประพฤติตัวไม่เหมาะสมและมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับชายอื่นซึ่งเป็นความเท็จ เพื่อจะให้ผู้บังคับบัญชาของโจทก์หลงเชื่อและลงโทษทางวินัยแก่โจทก์ ทำให้โจทก์เดือนร้อนเสียหายได้รับความดูถูก เกลียดชัง และอับอาย กระทบกระเทือนต่อหน้าที่การงานของโจทก์ และเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2540...

การหย่า (Ep.3) : คำพิพากษาฎีกาที่ 3246/2533

การหย่า (Ep.3) คำพิพากษาฎีกาที่ 3246/2533 โจทก์ฟ้องว่า โจทก์จดทะเบียนสมรสกับนางสาวเสียมเค็ง แซ่ตั้งเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2517 ต่อมาวันที่ 7 มีนาคม 2518 โจทก์ได้จดทะเบียนสมรสกับจำเลย การสมรสระหว่างโจทก์กับจำเลยจึงตกเป็นโมฆะขอให้พิพากษาให้การสมรสระหว่างโจทก์กับจำเลยหย่าขาดจากกัน ให้จำเลยไปจดทะเบียนหย่า หากจำเลยขัดขืนไปปฏิบัติตามคำบังคับของศาลโจทก์ขอถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้น พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ฎีกาว่า ศาลควรจะใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5)...

หลักการร่างสัญญา

#หลักการร่างสัญญา ในการร่างสัญญาในการทำงานจริงและการสอบใบอนุญาตทนายความนั้น จะมีความแตกต่างกันพอสมควร เนื่องจากการร่างสัญญาเพื่อทำงานจริงนั้นคู่สัญญาผู้ร่างสัญญาจะมีโอกาสตรวจรวมถึงศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับข้อสัญญานั้นโดยละเอียด จึงทำให้สัญญาที่ใช้งานจริงนั้นมีความละเอียดรอบคอบมากกว่า ส่วนการสอบใบอนุญาตทนายความนั้น จะมีการออกข้อสอบในส่วนของการร่างสัญญานั้นมาให้เห็นสม่ำเสมอ โดยจะมีระยะเวลาในการสอบเฉลี่ยแล้ว ผู้สอบมีเวลาในการร่างสัญญาเพื่อสอบประมาณ 15 นาทีเท่านั้น เนื่องจากข้อสอบ ในส่วนของการร่างสัญญานั้นคะแนนมักไม่เกิน 15 คะแนน และไม่ได้ออกสอบทุกรุ่น ดังนั้นการเอาตัวรอดเพื่อสอบใบอนุญาตทนายความให้ผ่านหากคณะกรรมการ ให้ผู้สอบเขียนยกร่างสัญญา ผู้สอบจะต้องนำหลักการสำคัญไว้ใส่เพื่อคว้าคะแนนกลับบ้านให้ได้ โดย keyword สำคัญของสัญญานั้นมีดังนี้ 1. สถานที่ทำสัญญา ในส่วนนี้จะแตกต่างกับหนังสือบอกกล่าวทวงถามเนื่องจากสถานที่ทำสัญญาเป็นส่วนสำคัญและถือว่าเป็นสถานที่มูลคดีเกิด จึงต้องถือสถานที่ทำสัญญาคือสถานที่คู่สัญญาลงลายมือชื่อกันจริง 2. ข้อมูลของคู่สัญญา ในส่วนของสัญญานั้นจะยังระบุถึงชื่อและนามสกุลของคู่สัญญาอยู่ เพียงแต่จะมีคำสรรพนามแทนเช่น...