การดำเนินคดีปกครอง กรณีเพิกถอนระเบียบ

ในประเทศในเคยมีการเทียบวุฒิการศึกษาอยู่แบบหนึ่ง ชื่อย่อว่า IGCSE ซื่อเต็มว่าIGCSE International General Certificate of Secondary Education การสอบเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ระบบอังกฤษ ซึ่งเป็นระบบการศึกษาที่คิดค้นในประเทศอังกฤษ โดยมีวิชาให้เลือกสอบ 5 กลุ่มรายวิชาดังนี้ ภาษา เช่นภาษาอังกฤษ, ภาษาฝรั่งเศศ เป็นต้นศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคและวิชาชีพ โดยมิได้มีการกำหนดเกณฑ์อายุของผู้ศึกษาโดยเดิมจะเทียบวุฒิเท่ากับ ม.6 และที่สำคัญคือเป็นข้อสอบแบบเขียน และจัดสอบโดย British Council Thailand และคิิดค้นหลักสูตรโดย Cambridge !!!
ต่อมาการเทียบวุฒิดังกล่าวได้มีการถูกยกเลิกไปเมื่อต้นปีนี้โดยให้เหตุผลว่าผู้สอบผ่านอายุน้อยเกินไปบ้าง อ้างว่าบุคลากรไม่พอบ้าง อ้างว่าเพื่อวันสตอปเซอร์วิสบ้าง อ้างจะให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆออกใบเทียบวุฒิ ม.6 แทนบ้าง ซึ่งจะมีผลกระทบ แก่นักศึกษา ที่จบหลักสูตร igcse จากต่างประเทศเมื่อย้ายถิ่นฐานภูมิลำเนามายังประเทศไทยจะไม่สามารถเทียบวุฒิ ม.6 และเมื่อไม่มีวุฒิ ม.6 ก็ไม่สามารถสอบ tcas , gat/pat , onet ต่างๆนานาได้และไม่สามารถเข้ามหาวิทยาลัยฯได้ ซึ่งส่วนตัวผมมองเห็นว่า เป็นการกีดกันทางด้านการศึกษา อีกทั้งยังขัดต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งควรจะต้องส่งเสริมการศึกษาโดยให้มีหลากหลายช่องทาง เสียดายอย่างเดียวระเบียบดังกล่าวเป็นเพียงระเบียบไม่ใช่กฏหมายที่จะให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความได้ เลยอดที่จะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ แต่อย่างไรก็ดีก็ขอทำหน้าที่เสนอมุมมองให้ศาลปกครองยังคงเห็นประโยชน์และมาตราฐานและคงไว้ซึ่งการเทียบวุฒิ igcse ต่อไป ซึ่งระบบดังกล่าวได้ใช้มาแล้วในประเทศไทย เกือบ 20 ปีและผลิตบุคลากรเก่งๆออกมาเป็นประโยชน์แก่ประเทศจำนวนมาก
ซึ่งวันนี้เป็นเพียงการไต่สวนข้อเท็จจริงจากผู้ฟ้องคดีในนัดแรกผลและคำสั่งเป็นอย่างไรจะมานำเสนอเล่าสู่กันฟังต่อไป
เรียบเรียง
ทนายภูดิท โทณผลิน
24 สิงหาคม 2560
ณ.ศาลปกครองกลาง