เสวนาเรื่อง”ทางออกฝุ่นพิษPM 2.5″
จัดโดยศูนย์กฏหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นักศึกษาปริญญาโท ส่วนหนึ่งวิชาปัญหาการดำเนินคดีสิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอขอบคุณท่านศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ ที่ให้ความรู้ คำแนะนำและพลักดันให้เกิดงานเสวนาครั้งนี้

ขอขอบคุณท่านวิทยากร
คุณสนธิ คชวัฒน์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์
ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

อ.ดร.นพร โพธิ์พัฒนชัย
ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณธารา บัวคำศรี
ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การจัดเสวนาครั้งนี้ได้ความรู้ทั้ง มุมมองของ นักวิทยาศาสตร์ มุมมองทางการแพทย์ มุมมองทางกฎหมาย รวมทั้งมุมมองของนักปฏิบัติการด้านการรณรงค์สิ่งแวดล้อม
ภูดิท โทณผลิน
11/5/2562

Line@ https://line.me/R/ti/p/%40kft2307m

ผู้เขียน ทนายภูดิท โทณผลิน 084-7068581