#17เทคนิคทบทวนภาพรวมทั้งหมดในการสอบ

 1. ชื่อบุคคลต้องเป็นชื่อที่มีในข้อเท็จจริงที่โจทย์ให้มาเท่านั้น
 2. จุดที่ลบหรือแก้ไขให้ขีดฆ่าหรือใช้น้ำยาลบคำผิดลบ และห้ามเซ็นกำกับ
 3. ห้ามเขียนเว้นบรรทัด และห้ามเขียนเว้นหน้า เว้นแต่เขียนตอบในข้อนั้นจบแล้ว
 4. ห้ามทำสัญลักษณ์ หรือตำหนิในกระดาษคำตอบเด็ดขาด
 5. ในการอ่านข้อเท็จจริงเมื่ออ่านพบข้อเท็จจริงในส่วนของวันที่ สถานที่ หรือรายละเอียดของสัญญา ควรขีดเส้นใต้ไว้เพื่อที่จะนำข้อเท็จจริงไปเขียนในหนังสือทวงถาม สัญญา หรือในคำฟ้อง ได้โดยเร็ว
 6. การทำข้อสอบควรทำตามลำดับที่โจทย์สั่งมา เพราะจะเป็นการเรียงตามลำดับกระบวนพิจารณาอยู่แล้ว
 7. ในคำฟ้องแพ่งและคำฟ้องอาญา จะเรียกคู่ความว่า โจทก์หรือจำเลยเท่านั้น
 8. กรณีโจทก์หรือจำเลยมีหลายคน จะต้องระวังว่าในคำฟ้องแพ่งหรืออาญา เรากล่าวถึงโจทก์หรือจำเลยคนไหน เช่นโจทก์ที่ 1 โจทก์ที่ 2 หรือ จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 หรือโจทก์สอง จำเลยทั้งสอง ต้องระบุให้ชัดเจน
 9. เอกสารท้ายคำฟ้องแพงในส่วนของ หนังสือบอกกล่าวทวงถาม จะมีเอกสารท้ายคำฟ้อง 2 ฉบับเสมอ คือ 1 สำเนาหนังสือทวงถาม 2 ใบตอบรับ ดังนั้นถ้ามีจำเลย 2 คน เอกสารท้ายคำฟ้องก็จะต้อง x 2 เป็น 4 ฉบับ ถ้าจำเลยมี 3 คน เอกสารท้ายคำฟ้องก็จะมี 6 ฉบับเป็นต้น
 10. สถานที่ทำหนังสือทวงถาม หรือ สถานที่ทำสัญญา อาจจะไม่ได้บอกโดยตรง แต่จะบอกในทำนองว่า (ทนายความได้ทำหนังสือทวงถาม = ทำที่สำนักงานทนายความ ให้ใส่ที่อยู่ของทนายความลงไป)
 11. พยานที่จะลงชื่อในสัญญา อาจไม่ได้บอกโดยตรง ให้ผู้สอบดูว่าในวันทำสัญญานั้น มีใครอยู่ในสถานที่ ที่ทำสัญญากันบ้าง อาจเป็นผู้ช่วยทนายความ เป็นต้น
 12. ตัวเลข ถ้าใช้เลขไทยก็ให้ใช้เลขไทยทั้งหมด ถ้าใช้เลขอารบิคก็ให้ใช้เลขอารบิคทั้งหมด ไม่ควรเขียนสลับปนกัน
 13. ท้ายคำฟ้องแพ่ง ในส่วนจำนวนเงินหรือค่าเสียหาย ที่เป็นทุนทรัพย์ที่เรียกร้องในคดี ควรใส่ตัวอักษรกำกับด้วยเช่น 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
 14. การลงชื่อทนายความ ให้ลงชื่อทนายความที่โจทย์ให้มา ห้ามเป็นลายเซ็น และให้ดูว่าทนายความชื่ออะไร
 15. หากมีการคิดดอกเบี้ยก่อนฟ้อง ในการเรียกดอกเบี้ยหลังฟ้องจะใช้คำว่า (นับถัดจากวันฟ้อง) แต่หากไม่มีการคิดดอกเบี้ยก่อนฟ้อง จะใช้คำว่า (นับตั้งแต่วันฟ้อง)
 16. การบรรยายค่าเสียหายในคดีละเมิด ควรบรรยายแยกค่าเสียหายที่โจทก์สามารถเรียกได้ออกเป็นข้อย่อย แล้วค่อยรวมทุกยอดเป็นทุนทรัพย์ แต่ในส่วนคำขอท้ายฟ้องไม่ต้องแยก ให้ใส่ยอดค่าเสียหายรวมเลย
 17. ข้อสอบปรนัย 20 คะแนน ดูในส่วนของกฎหมายวิธีสบัญญัติ เช่น วิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา โดยดูในส่วน ระยะเวลาเช่น ระยะเวลายื่นคำให้การ ระยะเวลาอุทธรณ์ ระยะเวลายื่นบัญชีระบุพยาน เขตอำนาจศาล ข้อห้ามอุทธรณ์ ฎีกา เป็นต้น หรือดูได้จากสถิติในข้อสอบเก่า

ผู้เขียน
ภูดิท โทณผลิน

ติดตามข่าวสารความรู้ทางกฎหมายได้ทางไลน์แอด

https://line.me/R/ti/p/%40kft2307m

ผู้เขียน ทนายภูดิท โทณผลิน 084-7068581