#การประกันตัวผู้ต้องหา

เช้านี้ภารกิจยื่นประกันตัวจำเลยราบรื่น เลยขอเอาข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นประกันตัวในชั้นศาลมาฝาก รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ศาลในแต่ละศาลได้เลย ระวังอย่าโดนนายหน้าหรือบุคคลที่แอบอ้างว่ารู้จักกับศาลสามารถวิ่งเต้นคดีได้หลอกลวงนะครับ

#เอกสารที่ต้องใช้

1.บัตรประจำตัวประชาชน
2.หลักทรัพย์ที่จะใช้เป็นหลักประกันได้แก่
2.1 เงินสด (เงินตราของรัฐบาลไทยเท่านั้น)
2.2 โฉนดที่ดิน ซึ่งเจ้าพนักงานที่ได้ประเมินราคาแล้ว หรือพนักงานสอบสวนเชื่อว่า ที่ดินราคาไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของจำนวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญาประกัน
2.3 หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3ก) ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินได้ประเมินราคาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของจำนวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญาประกัน
2.4 พันธบัตรรัฐบาล
2.5 สลากออมสิน หรือสมุดฝากเงินธนาคารประเภทประจำ
2.6 ใบรับเงินฝากประจำของธนาคาร
2.7 ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่ายและธนาคารผู้จ่ายได้รับรองตลอดไปแล้ว
2.8 ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้ออกตั๋ว
2.9 เช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายหรือรับรอง
2.10 หนังสือรับรองของธนาคาร เพื่อชำระเบี้ยปรับแทนในกรณีที่ผิดสัญญาประกัน
ในกรณีที่ผู้ยื่นขอประกันมีครอบครัวแล้ว จะต้องนำหนังสือแสดงการอนุญาตจากสามีหรือ ภรรยาแล้วแต่กรณีไปด้วย

#วิธีการปฏิบัติในการยื่นขอประกันตัวผู้ต้องหา

1. ให้ผู้ที่จะมาขอประกันตัวผู้ต้องหา พบและยื่นคำร้องต่อพนักงานสอบสวนที่จะปฏิบัติหน้าที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของคดีหรือไม่ก็ตาม

2. หากไม่สามารถเขียนคำร้องประกันได้เองให้ร้องขอต่อพนักงานสอบสวน เพื่อสั่งเจ้าหน้าที่ช่วยเขียนคำร้องให้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

3. เมื่อพนักงานสอบสวนรับคำร้องแล้ว ให้ขอหลักฐานการรับสัญญาประกันซึ่งต้องลงเวลารับคำร้องไว้ด้วย

4. เจ้าหน้าที่จะพิจารณาแจ้งผลการสั่งคำร้อง ให้เสร็จภายใน 2ชั่วโมง นับแต่เวลาที่รับคำร้อง(ทั้งนี้ขึ้นอยู่ที่จำนวนของผู้ยื่นประกันในวันนั้นด้วย)

5. หากไม่ได้รับความสะดวกหรือล่าช้า ให้รีบเข้าพบแจ้งต่อสารวัตรใหญ่ หรือสารวัตรคนใดคนหนึ่งทราบทันที

6. ในการยื่นขอประกันตัวผู้ต้องหานี้ เป็นดุลยพินิจของเจ้าพนักงานตำรวจ ที่จะให้ประกันหรือไม่ให้ประกันก็ได้ โดยพิจารณาถึง
6.1 ความหนักเบาแห่งข้อหา
6.2 พยานหลักฐานที่สืบแล้วมีเพียงใด
6.3 พฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดีเป็นอย่างไร
6.4 ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดจาการปล่อยชั่วคราวมีเพียงใดหรือไม่ให้ประกันก็ได้

7.หากเจ้าพนักงานตำรวจพิจารณาอนุญาตให้ประกันตัวไปได้ก็จะนำสัญญาประกัน และผู้ยื่นประกันลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานและยึดหลักทรัพย์ หรือเงินเท่าที่ท่านยื่นประกันไว้ โดยออกใบสำคัญแสดงการรับไว้ให้ด้วย แล้วผู้ต้องหาก็จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไป

8.หากเจ้าพนักงานตำรวจไม่อนุญาตให้ประกัน อันสืบเนื่องจากเหตุในข้อ 6 จะแจ้งให้นายประกันทราบและคืนหลักทรัพย์ไปการขอถอนหลักทรัพย์ที่ใช้ประกัน

บุคคลซึ่งทำสัญญาประกันผู้อื่นหรือตนเองได้ในวงเงินไม่เกิน60,000 บาท

 • ข้าราชการพลเรือนระดับ 3 ถึง 5 หรือข้าราชการอื่นเทียบเท่า
 • ข้าราชการทหารหรือตำรวจ ที่มียศตั้งแต่ ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี หรือ ร้อยตำรวจตรี ถึงพันตำรวจตรี นาวาอากาศตรี หรือพันตำรวจตรี
 • ข้าราชการบำนาญตั้งแต่ระดับ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • พนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียวกันข้าราชการประจำ
 • สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
 • สมาชิกสภาจังหวัด- สมาชิกสภาเทศบาล
 • สมาชิกสภาเมืองพัทยา- สมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร
 • กรรมการสุขาภิบาล
 • กำนัน

บุคคลซึ่งทำสัญญาประกันผู้อื่นหรือตนเองได้ในวงเงินไม่ เกิน60,000 บาท

 • ข้าราชการพลเรือนระดับ 6 ถึง 8
 • ข้าราชการทหารหรือตำรวจ ที่มียศตั้งแต่พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท หรือพันตำรวจโท ถึงพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก หรือพันตำรวจเอก
 • ข้าราชการตุลาการ หรืออัยการตั้งแต่ ชั้น 1 ถึง 2
 • พนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียวกันกับข้าราช การประจำ
  บุคคลซึ่งทำสัญญาประกันผู้อื่น หรือตนเองได้ในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
 • ข้าราชการพลเรือนระดับ 9 ถึง 10 หรือข้าราชการอื่นที่เทียบเท่า
 • ข้าราชการทหารหรือตำรวจที่มียศตั้งแต่พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกหรือพันตำรวจเอก ที่ได้รับอัตราเงินเดือนพันเอก (พิเศษ) นาวาเอก (พิเศษ) นาวาอากาศเอก (พิเศษ) หรือ พันตำรวจเอก (พิเศษ)ถึงพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี หรือพลตำรวจตรี
 • ข้าราชการตุลาการ หรืออัยการตั้งแต่ชั้น 3 ถึง 4
 • พนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียวกันกับข้าราชการประจำ
 • ข้าราชการพลเรือนระดับ 11 หรือ ข้าราชการอื่นที่เทียบเท่า
 • ข้าราชการทหารหรือตำรวจ ที่มียศตั้งแต่ พลโท พลเรือโท พลอากาศโท หรือพลตำรวจโท

บุคคลซึ่งสามารถทำสัญญาประกันผู้อื่น หรือตนเองได้ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท

 • ข้าราชการตุลาการหรืออัยการตั้งแต่ชั้น 5 ขึ้นไป
 • พนักงานรัฐวิสาหกิจในระดับเดียวกันกับข้าราชการ
 • สมาชิกรัฐสภา ข้าราชการเมืองหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 • ให้ผู้ที่ขอทำสัญญาประกัน แสดงบัตรประจำตัวต่อพนักงานสอบสวน ผู้รับผิดชอบพิจารณาอนุญาตโดยไม่ชักช้า
 • ในกรณีจำเป็น เพื่อทราบเกี่ยวกับสถานะ ระดับ อัตราเงินเดือน หรือภาระผูกพันอื่นใด อาจให้ผู้ยื่นประกันแสดงหนังสือรับรองจากต้นสังกัดและภาระผูกพันนั้นภายในห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ประกัน
 • กรณีบุคคลใดได้ทำสัญญาประกันผู้อื่นหรือตนเองไว้แต่หลักประกันยังไม่เป็นการเพียงพอ ให้ใช้บุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้หรือใช้หลักทรัพย์อื่นเป็นหลักประกันเพิ่มเติมได้

โดยมีข้อสังเกตว่า กรณีใช้หลักทรัพย์ประกันตนเองในกรณีเป็นเงินสด หากคดีเสร็จสิ้นแล้ว สามารถดำเนินการถอนหลักทรัพย์ที่ใช้ยื่นประกันตัวได้เต็มจำนวน แต่หากกรณีเช่าหลักทรัพย์กับบริษัทประกันอิสรภาพแล้ว ถือว่าเป็นการซื้อประกันและเงินที่ชำระไปนั้น ถือว่าเป็นเบี้ยประกันจะไม่ได้รับคืน

ผู้รวบรวม
ภูดิท โทณผลิน
8 พฤศจิกายน 2562

ติดตามข่าวสารความรู้ทางกฎหมายได้ทางไลน์แอด

https://line.me/R/ti/p/%40kft2307m

ผู้เขียน ทนายภูดิท โทณผลิน 084-7068581