#การปั่นหุ้น มีความผิดตามกฎหมายหรือไม่ อย่างไร

ในปัจจุบันนักลงทุนต่างๆก็ให้ความสนใจในตลาดทุนหรือตลาดหุ้นกันเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าตลาดหุ้นแห่งนี้เมื่อมีคนได้ก็ต้องมีคนเสียเป็นธรรมดา ซึ่งนักลงทุนก็จะมีด้วยกันหลากหลายประเภท หลากหลายรูปแบบ หุ้นก็เช่นกัน มีหุ้นบางตัว บางจำพวก มักมีการขึ้นลงแบบแปลกๆ โดยไม่ได้มีความสัมพันธ์กับงบดุล ซึ่งเป็นที่สงสัยว่ามีการทำราคาหรือที่เราเรียกกันว่า “ปั่นหุ้น” หรือไม่
ปัจจุบันจะมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่คอบกำกับดูแลในเรื่องของการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ซึ่งหากมีหุ้นตัวใดที่มีพฤติกรรมการซื้อขายที่ผิดไปจากสภาพปกติ การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นความผิด ตามมาตรา 243 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ) โดยมีระวางโทษตามมาตรา 296 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ประกอบมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งปัจจุบัน พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ยังบัญญัติให้การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดอยู่ตามมาตรา 244/3 และต้องระวางโทษตามมาตรา 296 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. จึงกล่าวโทษ ต่อ ปอศ. เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
อีกทั้ง หากมีความผิดประเภทดังกล่าวเกิดขึ้นยังมีกฎหมายอื่นๆที่สามารถเอาผิดกับผู้กระทำผิดได้ โดย ก.ล.ต. จะรายงานการดำเนินการดังกล่าวต่อ ปปง. เพื่อพิจารณาดำเนินการต่ออีกด้วย เนื่องจากความผิดฐานสร้างราคาและปริมาณหลักทรัพย์เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
อนึ่ง การกล่าวโทษของ ก.ล.ต. เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาเท่านั้น ภายใต้กระบวนการนี้ การพิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายเป็นขั้นตอนในอำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวน การสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการ ตลอดจนดุลพินิจของศาลยุติธรรม ตามลำดับ
ทนายสัญชนัท วงศ์สกุลสุขดี (ผู้เขียน)
ID 𝕃𝕚𝕟𝕖 : @pudit-law
𝔽𝕒𝕔𝕖𝕓𝕠𝕠𝕜 : ทนายภูดิท โทณผลิน
ℙ𝕒𝕘𝕖 : เตรียมสอบใบอนุญาตทนายความ กับทนายภูดิท
🄿🄷🄾🄽🄴 : 084-7068581
ผู้เขียน ทนายภูดิท โทณผลิน 084-7068581