ฉบับจัดพิมพ์ครั้งที่ 4 เสร็จสมบูรณ์แล้วครับโดยมีการเพิ่มเติมในสาระสำคัญดังนี้
1. ภาพประกอบกระบวนพิจารณา ตั้งแต่เริ่มต้นจนมีคำพิพากษาในศาลชั้นต้น เพื่อให้เห็นภาพกระบวนการและเข้าใจว่า เอกสารทางกฎหมายที่จะเกิดขึ้นในช่วงต่างๆของกระบวนการมีอะไรบ้าง
2. เพิ่มตัวอย่างเอกสารทางกฎหมาย เช่นหนังสือรับสภาพหนี้ หนังสือให้ความยินยอม
3. อัตราดอกเบี้ยตามกฎหมายใหม่
4. การค้ําประกันตามกฎหมายใหม่
5. ภาพประกอบคำขอท้ายคำฟ้องคดีแพ่งประเภทต่างๆ
6. คำให้การคดีอาญา
7. เพิ่มตัวอย่างข้อสอบปรนัยที่สำคัญ
8. เพิ่มตัวอย่างเอกสารแนบท้ายคำฟ้อง
9. ปรับวิธีการเขียน ข้อสอบให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักฝึกอบรมฯ และให้อ่านง่ายขึ้น
โดยมีเนื้อหาเพิ่มขึ้นจากเล่มเดิมถึง 18 หน้า
ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสนับสนุนเรื่อยมา
สำหรับท่านที่สนใจสั่งซื้อสามารถสอบถามได้ทาง Line >>> https://lin.ee/8wqsERa
ผู้เขียน ทนายภูดิท โทณผลิน 084-7068581