Thursday, September 24, 2020
Home รวมฎีกาที่น่าสนใจ

รวมฎีกาที่น่าสนใจ

ฎีกาน่ารู้ : ดอกผลของทรัพย์มรดก

มรดก (Ep.2 ดอกผลของทรัพย์มรดก) คำพิพากษาฎีกาที่ 8485/2544 โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์จำเลยเป็นบุตรนางเหน รองวัง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2536 นางเหนถึงแก่ความตายโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งจำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของนางเหนตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 344/2537 จำเลยไม่ยอมแบ่งปันมรดกให้แก่โจทก์ผู้เป็นทายาทครึ่งหนึ่งตามกฎหมาย เพราะไม่มีทายาทที่มีสิทธิได้รับมรดก อีกโจทก์ยื่นฟ้องจำเลยขอแบ่งมรดก คดีถึงที่สุดโดยศาลฎีกาพิพากษาให้จำเลยแบ่งที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 650 และที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) เลขที่ 406 ให้แก่โจทก์...

การหย่า (Ep.5) : คำพิพากษาฎีกาที่ 1125/2544

การหย่า (Ep.5) คำพิพากษาฎีกาที่ 1125/2544 โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นภริยาของนายประกาย กล่อมสุวรรณจดทะเบียนสมรส เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2517 นายประกายถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2537 ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีคำสั่งแต่งตั้งโจทก์และนายประเดิม กล่อมสุวรรณ บุตรของนายประกายเป็นผู้จัดการมรดก ก่อนที่นายประกายจะจดทะเบียนสมรสกับโจทก์ นายประกายเคยจดทะเบียนสมรสกับจำเลยที่ 2 แต่ได้ฟ้องหย่าจำเลยที่ 2 ต่อศาลจังหวัดกระบี่ ศาลมีคำพิพากษาตามยอมให้หย่ากันเมื่อวันที่ 16...

ครอบครองปรปักษ์ (Ep.3/5)

ครอบครองปรปักษ์ (Ep.3/5) คำพิพากษาฎีกาที่ 486/2542 โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 4848ตำบลหนองค้างพลู (หลักสอง) อำเภอภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ด้านทิศตะวันออกของที่ดินโจทก์ติดที่ดินจำเลย เมื่อประมาณปี 2534 จำเลยก่อสร้างรั้วลวดหนามเพื่อกั้นแนวเขตที่ดินรุกล้ำเข้ามาในที่ดินโจทก์เป็นเนื้อที่ 1 ไร่ 21 ตารางวา ต่อมาเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2535 โจทก์รังวัดที่ดินโจทก์ จึงทราบว่าจำเลยได้รุกล้ำที่ดินโจทก์ โจทก์แจ้งให้จำเลยรื้อถอนรั้วดังกล่าวออกไปจากที่ดินโจทก์ จำเลยเพิกเฉย...

ฎีกาน่ารู้ : สิทธิของบุคคลภายนอกต่อทรัพย์มรดก

มรดก (Ep.4 สิทธิของบุคคลภายนอก) คำพิพากษาฎีกาที่ 2401/2515 (ประชุมใหญ่) โจทก์ฟ้องว่า นายวิทยาสามีโจทก์ที่ 1 บิดาโจทก์ที่ 2 เป็นสมาชิกองค์การสงเคราะห์ข้าราชการกรมไปรษณีย์โทรเลข (อ.ส.ค.) ซึ่งจำเลยที่ 1 จัดตั้งและจำเลยที่ 2 เป็นผู้อำนวยการ นายวิทยา ระบุนายสมบุญบิดาเป็นผู้รับประโยชน์ แต่นายสมบุญตายไปก่อน บัดนี้นายวิทยาตาย จำเลยไม่ยอมจ่ายเงินสังขารานุเคราะห์ (ส.ข.น.) ให้โจทก์ ขอให้บังคับ จำเลยต่อสู้ว่า...

ฎีกาน่ารู้ : มรดกกับเงินสะสมของผู้ตาย

มรดก (Ep.6 เงินสะสม) คำพิพากษาฎีกาที่ 1288/2535 โจทก์ฟ้องว่า นายจรัส มโนรัตน์ ผู้ตายมีภริยา 2 คน คือโจทก์และนางถนอมจิตต์ มโนรัตน์ โจทก์เป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายมีบุตรกับผู้ตาย 1 คน คือ นางสาวรัติกร มโนรัตน์ ส่วนนางถนอมจิตต์มิได้จดทะเบียนสมรสกับผู้ตาย มีบุตรกับผู้ตาย 3 คนคือ จำเลย นายจรวดและนายเรวัฒน์ ผู้ตายถึงแก่กรรมเมื่อวันที่...

#วิเคราะห์ฎีกาใหม่ “ฎีกาที่ 5674/2562”

#วิเคราะห์ฎีกาใหม่ #ฎีกาที่ 5674/2562 #หนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป์แต่ไม่ขีดฆ่าก็สามารถเป็นการมอบอำนาจที่ชอบด้วยกฎหมายได้ คำพิพากษาฎีกานี้มีประเด็นโต้แย้งขึ้นสู่ศาลสูง ในประเด็นหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์แต่ไม่ได้ขีดฆ่า ถือว่าหนังสือมอบอำนาจชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยหลักหนังสือมอบอำนาจที่ชอบด้วยกฎหมายนั้นจะต้องดำเนินการ ปิดอากรแสตมป์และขีดฆ่าเสมอ โดยมีเจตนารมณ์มิให้นำอากรแสตมป์มาใช้ซ้ำอีก แต่ในฎีกานี้มีประเด็นที่ศาลสูงได้วิเคราะห์ไว้น่าสนใจ กล่าวคือ ในคดีนี้ฝ่ายที่กล่าวอ้างว่าหนังสือมอบอำนาจ ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น(ผู้ร้อง) มิได้โต้แย้งบอกเหตุผลว่าหนังสือมอบอำนาจ ไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไร และนอกจากนี้ในขณะสืบพยานผู้ร้อง ได้ตอบคำถามค้านจากทนายความผู้คัดค้านว่า "การมอบอำนาจของ ผู้คัดค้านถูกต้องแล้วตามเอกสารหมาย ค.1 - ค.2" จึงถือได้ว่าไม่มีประเด็นข้อพิพาทว่าการมอบอำนาจของผู้คัดค้านที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และศาลได้วินิจฉัยต่อไปว่า แม้หนังสือมอบอำนาจนั้นจะไม่ได้ขีดฆ่าอากรแสตมป์ก็ตาม ไม่มีกรณีต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร มาตรา 118 ที่ห้ามมิให้รับฟังตราสารที่ไม่ได้ขีดฆ่าอากรแสตมป์เป็นพยานหลักฐานแต่อย่างใด จึงถือว่าข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามที่คู่ความรับกันแล้วว่า...

หุ้นสามารถครอบครองปรปักษ์ได้หรือไม่?

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3395/2529 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ม. 1129, 1367, 1382 พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 ม. 119 คดีนี้สืบเนื่องมาจาก โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยล้มละลาย ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลย (ลูกหนี้) เด็ดขาด ปรากฏว่าผู้ร้องเป็นหนี้ค่าหุ้นของบริษัทลูกหนี้เป็นเงิน 500,000 บาท เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงมีหนังสือทวงหนี้ให้ผู้ร้องชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย ผู้ร้องปฏิเสธหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนแล้วเห็นว่า ผู้ร้องเป็นหนี้ตามจำนวนที่ทวงถามและแจ้งยืนยันหนี้ให้ผู้ร้องชำระเงินจำนวน500,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย ผู้ร้อง ร้องว่าไม่เคยทำหนังสือและลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนหุ้นของบริษัทลูกหนี้ไม่ใช่ผู้ถือหุ้น...

การหย่า (Ep.1) : คำพิพากษาฎีกาที่ 592/2538

การหย่า(Ep.1) คำพิพากษาฎีกาที่ 592/2538 โจทก์ฟ้องว่า โจทก์จำเลยจดทะเบียนและเป็นสามีภริยากันโดยชอบด้วยกฎหมาย จำเลยได้กระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นสามีภริยากับโจทก์อย่างร้ายแรงใช้กำลังทำร้ายโจทก์และบุตรเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บแก่ร่างกายหลายครั้ง ครั้งสุดท้ายโจทก์ได้ร้องทุกข์ ต่อพนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนได้สอบสวนและ ลงบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีแสดงเจตนาของโจทก์และจำเลยที่จะหย่าขาดจากการเป็นสามีภริยาต่อกัน โดยจำเลยสัญญาว่าจะไปจดทะเบียนหย่าขาดจากการเป็นสามีภริยากับโจทก์ตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 3 ต่อมาโจทก์มอบหมายให้ทนายโจทก์มีหนังสือนัดหมายให้จำเลยไปทำการจดทะเบียนหย่า จำเลยไม่ยอมไปและท้าทายให้โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยไปจดทะเบียนหย่าขาดจากการเป็นสามีภริยากับโจทก์ หากจำเลยขัดขืนไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยให้จำเลยแบ่งที่ดินโฉนดเลขที่ 106916 พร้อมบ้านเลขที่ 160/46 ให้แก่โจทก์ครึ่งหนึ่ง ถ้าสภาพไม่เปิดช่องให้แบ่งได้ให้ขายทอดตลาดหักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือเงินสุทธิเท่าไรให้โจทก์มีสิทธิได้รับครึ่งหนึ่ง ให้โจทก์เป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์ทั้งสองคนแต่เพียงฝ่ายเดียว ให้จำเลยใช้เงินค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรทั้งสองเดือนละ 10,000 บาท แก่โจทก์นับแต่วันฟ้องจนกว่าบุตรผู้เยาว์ทั้งสองจะบรรลุนิติภาวะ จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่าจำเลยไม่เคยใช้กำลังทำร้ายโจทก์และบุตรให้ได้รับบาดเจ็บแก่กายดังฟ้องรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีตามเอกสารท้ายฟ้อง หมายเลข 3...

การหย่า (Ep.2) : คำพิพากษาฎีกาที่ 5690/2552

การหย่า (Ep.2) คำพิพากษาฎีกาที่ 5690/2552 โจทก์ฟ้อง ขอให้บังคับจำเลยแบ่งเงินค่าขายที่ดินแปลงต่าง ๆ พร้อมสิ่งปลูกสร้างตามฟ้องเป็นจำนวนเงิน 7,950,000 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนถึงวันชำระเสร็จสิ้นแล้ว และแบ่งเงินค่าดอกเบี้ยที่ได้รับจากธนาคารให้แก่โจทก์เป็นจำนวนเงิน 4,800,000 บาท ให้จำเลยแบ่งเงินจำนวน 9,500,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนถึงวันชำระเสร็จสิ้น และแบ่งเงินค่าดอกเบี้ยตามจำนวนที่เป็นจริงให้แก่โจทก์กึ่งหนึ่ง ให้จำเลยโอนสิทธิในหุ้นกู้ด้อยสิทธิของธนาคารกรุงศรีอยุธยา...

กรณีที่ไม่ถือว่าเป็นของหมั้น : คำพิพากษาฎีกาที่ 1778/2493

กรณีที่ไม่ถือว่าเป็นของหมั้น คำพิพากษาฎีกาที่ 1778/2493 โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1, 2 ได้สู่ขอโจทก์เพื่อเป็นคู่สมรสกับจำเลยที่ 3 โดยจำเลยยกนาให้กับโจทก์เป็นของหมั้น เป็นเนื้อที่นา 10 ไร่ ต่อมาโจทก์กับจำเลยที่ 3 ได้แต่งงานกันตามประเพณี แล้วโจทก์ไปทำมาหากินที่บ้านจำเลย ได้ปกครองทำกินในที่นา 10 ไร่ ของหมั้นนี้ตลอดมา บัดนี้จำเลยทั้งสามขับไล่โจทก์ โจทก์จึงขอให้จำเลยแบ่งแยกที่นา 10 ไร่ ซึ่งเป็นของหมั้นของโจทก์ให้โจทก์ ศาลชั้นต้นฟังว่า...

Recent Posts