Saturday, June 19, 2021

ครองครองปรปักษ์ (Ep.2/5)

ครองครองปรปักษ์ (Ep.2/5) คำพิพากษาฎีกาที่ 2902/2535 ผู้ร้องทั้งสองยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องทั้งสองได้ครอบครองที่ดินโฉนดเลขที่ 2645 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการขุดบ่อเลี้ยงปลาและปลูกต้นไม้ริมบ่อ โดยสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ เป็นเวลานานเกินกว่าสิบปีแล้ว ขอให้ศาลสั่งให้ผู้ร้องทั้งสองได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกล่าว ผู้คัดค้านยื่นคำร้องคัดค้านว่า ผู้ร้องทั้งสองไม่เคยครอบครองปรปักษ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 2645 ผู้คัดค้านรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงนี้มาจากผู้อื่นโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้ว ผู้คัดค้านครอบครองตรวจตราที่ดินเป็นเวลาเจ็ดปีไม่เคยมีผู้ใดโต้แย้ง คำร้องขอของผู้ร้องทั้งสองเคลือบคลุมเพราะมิได้บรรยายว่าครอบครองตั้งแต่เมื่อใดถึงเมื่อใด และครอบครองที่ดินส่วนไหน เนื้อที่เท่าไหร่ ผู้ร้องทั้งสองไม่มีอำนาจยื่นคำร้องขอเพราะไม่เคยบอกกล่าวผู้คัดค้านให้ไปทำการโอน ผู้คัดค้านมีตัวตนมีที่อยู่แน่นอน ชอบที่จะทำเป็นคำฟ้อง มิใช่คำร้องขอ ขอให้ยกคำร้องขอของผู้ร้องทั้งสอง ศาลชั้นต้นพิพากษายกคำร้องขอ ผู้ร้องทั้งสองและผู้คัดค้านอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ผู้ร้องทั้งสองและผู้คัดค้านฎีกา...

ครอบครองปรปักษ์ (EP.1/5)

ครอบครองปรปักษ์ (EP.1/5) คำพิพากษาฎีกาที่ 538/2536 โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองเป็นผู้ครอบครองที่ดินมีเนื้อที่ 3 งาน 62 ตารางวา ได้มอบให้จำเลยที่ 1 เป็นผู้แจ้งการครอบครองที่ดินดังกล่าวไว้แทน ต่อมาได้ออกเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ 247 โดยให้จำเลยที่ 1 มีชื่อในโฉนดที่ดินเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ไว้แทน โจทก์ทั้งสองได้ครอบครองโดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันมาเป็นเวลา 26 ปีเศษแล้ว จึงได้กรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทโดยการครอบครอง แต่จำเลยที่ 1 ไม่ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ให้เป็นชื่อของโจทก์ทั้งสอง...

แนวคำพิพากษา “คดีเช่าซื้อ”

คดีเช่าซื้อ ในคดีฟ้องเรียกค่าส่วนต่างจากการประมูลผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกันเอาแนวตามคำพิพากษานี้ไปใช้ได้เลยครับ ธนาคารฟ้องค่าส่วนต่างและค่าขาดประโยชน์มาจำนวน 4 แสนเศษ แต่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ชำระเพียงหลักพัน !! โดยศาลอุทธรณ์พิพากษายืนคำพิพากษาศาลชั้นต้น ในหน้าที่ 6 ใจความสำคัญว่า ... กรณีผู้เช่าซื้อได้ส่งมอบคืนรถยนต์ที่เช่าซื้อและโจทก์(ธนาคาร)รับไว้โดยไม่โต้แย้ง ถือว่าสมัครใจเลิกสัญญา มิใช่เพราะเหตุคู่สัญญาเลิกสัญญาโดยข้อสัญญาหรือตามกฎหมาย (มิใช่เหตุผู้เช่าซื้อผิดสัญญา) โจทก์(ธนาคาร) จึงจะฟ้องเรียกค่าขาดราคาไม่ได้เพราะสัญญาเช่าซื้อระงับไปแล้ว ตาม ปพพ.573 ส่วนค่าขาดประโยชน์ก่อนคืนรถมีเพียง 1 เดือน ศาลลดให้เหลือ 7,800 บาท ดอกเบี้ย...

#วิเคราะห์ฎีกาใหม่ “ฎีกาที่ 5674/2562”

#วิเคราะห์ฎีกาใหม่ #ฎีกาที่ 5674/2562 #หนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป์แต่ไม่ขีดฆ่าก็สามารถเป็นการมอบอำนาจที่ชอบด้วยกฎหมายได้ คำพิพากษาฎีกานี้มีประเด็นโต้แย้งขึ้นสู่ศาลสูง ในประเด็นหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์แต่ไม่ได้ขีดฆ่า ถือว่าหนังสือมอบอำนาจชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยหลักหนังสือมอบอำนาจที่ชอบด้วยกฎหมายนั้นจะต้องดำเนินการ ปิดอากรแสตมป์และขีดฆ่าเสมอ โดยมีเจตนารมณ์มิให้นำอากรแสตมป์มาใช้ซ้ำอีก แต่ในฎีกานี้มีประเด็นที่ศาลสูงได้วิเคราะห์ไว้น่าสนใจ กล่าวคือ ในคดีนี้ฝ่ายที่กล่าวอ้างว่าหนังสือมอบอำนาจ ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น(ผู้ร้อง) มิได้โต้แย้งบอกเหตุผลว่าหนังสือมอบอำนาจ ไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไร และนอกจากนี้ในขณะสืบพยานผู้ร้อง ได้ตอบคำถามค้านจากทนายความผู้คัดค้านว่า "การมอบอำนาจของ ผู้คัดค้านถูกต้องแล้วตามเอกสารหมาย ค.1 - ค.2" จึงถือได้ว่าไม่มีประเด็นข้อพิพาทว่าการมอบอำนาจของผู้คัดค้านที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และศาลได้วินิจฉัยต่อไปว่า แม้หนังสือมอบอำนาจนั้นจะไม่ได้ขีดฆ่าอากรแสตมป์ก็ตาม ไม่มีกรณีต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร มาตรา 118 ที่ห้ามมิให้รับฟังตราสารที่ไม่ได้ขีดฆ่าอากรแสตมป์เป็นพยานหลักฐานแต่อย่างใด จึงถือว่าข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามที่คู่ความรับกันแล้วว่า...

หุ้นสามารถครอบครองปรปักษ์ได้หรือไม่?

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3395/2529 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ม. 1129, 1367, 1382 พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 ม. 119 คดีนี้สืบเนื่องมาจาก โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยล้มละลาย ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลย (ลูกหนี้) เด็ดขาด ปรากฏว่าผู้ร้องเป็นหนี้ค่าหุ้นของบริษัทลูกหนี้เป็นเงิน 500,000 บาท เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงมีหนังสือทวงหนี้ให้ผู้ร้องชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย ผู้ร้องปฏิเสธหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนแล้วเห็นว่า ผู้ร้องเป็นหนี้ตามจำนวนที่ทวงถามและแจ้งยืนยันหนี้ให้ผู้ร้องชำระเงินจำนวน500,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย ผู้ร้อง ร้องว่าไม่เคยทำหนังสือและลงลายมือชื่อเป็นผู้รับโอนหุ้นของบริษัทลูกหนี้ไม่ใช่ผู้ถือหุ้น...

การครอบครองปรปักษ์

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4676/2560 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ป.พ.พ. ม. 1378, ม. 1381, ม. 1382 จำเลยซื้อที่ดินมือเปล่าจากมารดาโจทก์แล้วเข้าครอบครองอยู่อาศัย จึงเป็นการครอบครองอย่างเป็นเจ้าของ ต่อมามารดาโจทก์ขอออกโฉนดที่ดินรวมไปถึงที่ดินที่จำเลยซื้อ เมื่อจำเลยยังคงครอบครองที่ดินที่ซื้อโดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของตลอดมา ระยะเวลาแห่งการครอบครองปรปักษ์ที่ดินจึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่ออกโฉนดที่ดินเป็นต้นไป และจำเลยไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ยึดถือแทนจึงไม่ต้องบอกกล่าวเปลี่ยนลักษณะการครอบครองไปยังผู้ขาย เมื่อนับถึงวันฟ้องเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปี จำเลยจึงได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยการครอบครองปรปักษ์

Recent Posts