คดีเมาแล้วขับ

#คดีเมาแล้วขับ เมื่อสัปดาห์ก่อนผู้เขียนได้มีโอกาสเป็นที่ปรึกษากรณีเมาแล้วขับคดีสำคัญเรื่องหนึ่ง เลยขอนำข้อสังเกตและคำแนะนำมาเรียบเรียงไว้ ในคดีเมาแล้วขับนั้น ข้อสังเกตประการแรกก็คือประเภทของใบขับขี่ รวมถึงรถยนต์ที่ขับขี่ หากเป็นรถยนต์สาธารณะหรือรถขนส่งแล้ว ศาลจะมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกและยึดใบขับขี่เสมอ เนื่องจากผู้ที่ขับขี่รถสาธารณะหรือรถขนส่งนั้นมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบผู้โดยสารจึงจะต้องระมัดระวังมากกว่าบุคคลโดยทั่วไป ส่วนจะลงโทษจำคุกเป็นระยะเวลาเท่าไรขึ้นอยู่กับปริมาณของแอลกอฮอล์ที่เป่าได้ในขณะนั้น ส่วนกรณีที่ไม่ใช่ผู้ขับขี่รถขนส่งสาธารณะ ก็จะมีแบ่งแยกเป็นรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ซึ่งในส่วนของอัตราค่าปรับ ของ รถยนต์จะมีราคาสูงกว่ารถจักรยานยนต์เล็กน้อย โดยในส่วนของค่าปรับของผู้ขับขี่รถยนต์นั้น จะขึ้นอยู่กับปริมาณของแอลกอฮอล์ที่เป่าได้เช่นเดียวกัน แต่ทั้งนี้หากผู้ขับขี่ มีปริมาณแอลกอฮอล์ที่ตรวจพบเกิน 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ แล้ว ศาลมักจะมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกเช่นเดียวกับผู้ขับขี่รถสาธารณะเนื่องจากเป็นกรณีที่มีปริมาณแอลกอฮอล์มากในเกณฑ์ที่เป็นอันตรายแก่การขับขี่ ในส่วนของวงเงินประกันตัวนั้น หากพนักงานสอบสวนไม่ได้ทำการฟ้องในเช้าวันรุ่งขึ้น ผู้ขับขี่จะต้องเตรียมหลักทรัพย์ประกันตัว 20,000 บาทโดยประมาณ (ทั้งนี้ขึ้นอยุ่กับ...

การขอพิจารณาคดีใหม่ต้องทำอย่างไร

#การขอพิจารณาคดีใหม่ต้องทำอย่างไร เมื่อเราถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลแต่เราไม่ได้ไปศาลเลยจนกระทั่งศาลมีคำพิพากษาให้แพ้คดีโดยขาดนัดและส่งคำบังคับมาให้ที่บ้านเรา อย่าเพิ่งตกใจไปถึงแม้เราจะถูกคำพิพากษาให้แพ้คดีไปแล้วแต่กฎหมายก็ไม่ได้ปิดโอกาสไม่ให้เราได้ต่อสู้คดีเลย โดยกฎหมายให้เราสามารถขอพิจารณาคดีใหม่ได้แต่การที่จะขอพิจารณาคดีใหม่นั้นเราจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเสียก่อน ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 199 และมาตรา199 ตรี โดยสามารถสรุปได้ดังนี้  เราจะต้องถูกศาลพิพากษาให้แพ้คดีโดยขาดนัดเท่านั้น หากถูกศาลสั่งให้แพ้คดีด้วยเหตุผลอื่นไม่สามารถขอพิจารณาคดีใหม่ได้ โดยหลักของกฎหมายแล้วเมื่อเราได้รับคำพิพากษาให้แพ้คดีเรามีสิทธิที่จะอุทธรณ์ได้ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่มีคำพิพากษา แต่หากเราประสงค์จะขอพิจารณาคดีใหม่นั้นเราจะต้องไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ไว้ เนื่องจากกฎหมายให้สิทธิเราเลือกใช้ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ต้องไม่เคยขอพิจารณาคดีใหม่และศาลอนุญาตแล้วแต่ขาดนัดในคดีที่ขอพิจารณาใหม่ เช่นนี้จะมาขอพิจารณาใหม่เป็นครั้งที่สองไม่ได้ ต้องไม่ใช่คำขอพิจารณาคดีใหม่ที่ต้องห้ามตามกฎหมายโดยคำขอที่ถือว่าต้องห้ามตามกฎหมาย มีดังนี้ 4.1 เป็นกรณีที่เราขาดนัดยื่นคำให้การและได้ยื่นขออนุญาตยื่นคำให้การแล้วศาลอนุญาตแต่เราได้ขาดนัดที่ศาลอนุญาตให้ยื่นคำให้การ เช่นนี้หากศาลพิจารณาต่อไปและมีคำพิพากษาให้เราแพ้คดีโดยขาดนัด เราไม่สามารถยื่นขอพิจารณาใหม่ได้ 4.2 เป็นกรณีที่เราได้ยื่นขออนุญาตยื่นคำให้การแต่ศาลไม่อนุญาตให้ยื่นคำให้การเพราะไม่ได้ยื่นในโอกาสแรกที่ไปศาลหรือเพราะเหตุที่ไม่ได้ยื่นคำให้การเป็นเพราะจงใจหรือมีเหตุไม่สมควรเช่นนี้ เราไม่สามารถมาขอพิจารณาคดีใหม่ได้ หากเรามีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้วเราก็สามารถที่จะยื่นคำขอพิจารณาคดีใหม่ได้ โดยวิธีการยื่นคำขอพิจารณาคดีใหม่ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 199...

มีรถแล้วทำไมต้องมี พ.ร.บ. (พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ)

#มีรถแล้วต้องมี พ.ร.บ. และรู้กฎหมายด้วยนะครับ #บทความโดย : นายพิเชษฐ​์​ บงแก้ว​ __________________________________________________ #ติดตามความรู้ทางกฎหมายได้ทาง ID 𝕃𝕚𝕟𝕖 : @pudit-law 𝔽𝕒𝕔𝕖𝕓𝕠𝕠𝕜 : ทนายภูดิท โทณผลิน ℙ𝕒𝕘𝕖 : เตรียมสอบใบอนุญาตทนายความ กับทนายภูดิท 🄿🄷🄾🄽🄴 : 084-7068581

ตายแล้ว!!! ทำไมต้องมีผู้จัดการมรดก ?

  #ติดตามความรู้ทางกฎหมายได้ทาง ID 𝕃𝕚𝕟𝕖 : @pudit-law 𝔽𝕒𝕔𝕖𝕓𝕠𝕠𝕜 : ทนายภูดิท โทณผลิน ℙ𝕒𝕘𝕖 : เตรียมสอบใบอนุญาตทนายความ กับทนายภูดิท 🄿🄷🄾🄽🄴 : 084-7068581

ยืมรถไปใช้ แบบไหนต้องรับผิด แบบไหนไม่ต้องรับผิด

นาย พิเชษฐ์ บงแก้ว (ผู้เขียน) #ติดตามความรู้ทางกฎหมายได้ทาง ID 𝕃𝕚𝕟𝕖 : @pudit-law 𝔽𝕒𝕔𝕖𝕓𝕠𝕠𝕜 : ทนายภูดิท โทณผลิน ℙ𝕒𝕘𝕖 : เตรียมสอบใบอนุญาตทนายความ กับทนายภูดิท 🄿🄷🄾🄽🄴 : 084-7068581