เริ่มต้นทำธุรกิจ บุคคลธรรมดา กับ นิติบุคคล ต่างกันอย่างไร

#เริ่มต้นทำธุรกิจ บุคคลธรรมดา กับ นิติบุคคล ต่างกันอย่างไร ในการทำธุรกิจ มักมีคำถามอยู่บ่อยครั้ง ว่า ระหว่างบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลอันไหนดีกว่ากัน ต่างกันอย่างไร ข้อดีข้อเสีย เป็นอย่างไร ทางเราจึงมีนำข้อมูลมาเปรียบเทียบและนำความรู้ดีๆระหว่างบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลมานำเสนอให้ผู้ประกอบการคลายข้อสงสัยกันดังนี้คะ..... ในการทำธุรกิจนั้นไม่ว่าจะรู้แบบใด ต่างมีทั้งข้อดี และ ข้อเสียที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่า ธุรกิจที่ทำนั้นเป็นธุรกิจอะไร รูปแบบไหน ทั้งนี้ ในการเลือกรูปแบบธุรกิจ พิจารณาได้หลายปัจจัย เช่น...

ครอบครองที่ดินผู้อื่นโดยเข้าใจว่าเป็นที่ดินของตนเป็นการครอบครองปรปักษ์ได้หรือไม่

#ครอบครองที่ดินผู้อื่นโดยเข้าใจว่าเป็นที่ดินของตนเป็นการครอบครองปรปักษ์ได้หรือไม่ โดยหลักตาม มาตรา 1382 มีว่า บุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปี ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาห้าปีบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์ กล่าวคือ ผู้ที่สามารถครอบครองปรปักษ์ได้นั้นต้องมีสามอย่างคือ หนึ่งเข้าครอบครองทรัพย์ของผู้อื่น สองด้วยเจตนาเป็นเจ้าของโดยสงบ และเปิดเผย และสามคือเวลาที่ครอบครองถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ต้องเข้าครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปี แต่ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ต้องเข้าครอบครองเป็นเวลา 5 ปี จึงสามารถครอบครองปรปักษ์ได้ แต่ในกรณีที่เข้าไปครอบครองที่ดินของผู้อื่นโดยเข้าใจว่าเป็นที่ดินของตนนั้นเป็นการเข้าไปครอบครองปรปักษ์ได้หรือไม่นั้นได้มีฎีกาบอกไว้ดังนี้ จากฎีกา 3093/2559 ผู้ร้องทั้งห้าครอบครองที่ดินพิพาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินมีโฉนดซึ่งผู้คัดค้านและณ.มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกัน แม้จะโดยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นที่ดินของตนก็ตามแต่หากผู้ร้องทั้งห้าครอบครองที่ดินพิพาทด้วยเจตนาเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงแล้วก็ไม่จำเป็นที่ผู้ร้องทั้งห้าต้องรู้มาก่อนว่าที่ดินนั้นเป็นของผู้อื่นแล้วแย่งการครอบครองมาเป็นเวลาเกินกว่า 10...

การปั่นหุ้น มีความผิดตามกฎหมายหรือไม่ อย่างไร

#การปั่นหุ้น มีความผิดตามกฎหมายหรือไม่ อย่างไร ในปัจจุบันนักลงทุนต่างๆก็ให้ความสนใจในตลาดทุนหรือตลาดหุ้นกันเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าตลาดหุ้นแห่งนี้เมื่อมีคนได้ก็ต้องมีคนเสียเป็นธรรมดา ซึ่งนักลงทุนก็จะมีด้วยกันหลากหลายประเภท หลากหลายรูปแบบ หุ้นก็เช่นกัน มีหุ้นบางตัว บางจำพวก มักมีการขึ้นลงแบบแปลกๆ โดยไม่ได้มีความสัมพันธ์กับงบดุล ซึ่งเป็นที่สงสัยว่ามีการทำราคาหรือที่เราเรียกกันว่า “ปั่นหุ้น” หรือไม่ ปัจจุบันจะมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่คอบกำกับดูแลในเรื่องของการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ซึ่งหากมีหุ้นตัวใดที่มีพฤติกรรมการซื้อขายที่ผิดไปจากสภาพปกติ การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นความผิด ตามมาตรา 243 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535...

เลิกจ้างอย่างไรให้ชอบด้วยกฎหมายแรงงาน (1)

#เลิกจ้างอย่างไรให้ชอบด้วยกฎหมายแรงงาน (1) ในสภาวะวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีการปิดกิจการหรือการปลดคนงานออก ผลกระทบสืบเนื่องมาจากโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคระบาดไวรัสสายพันธ์ใหม่ที่แพร่ระบาดออกไปทั่วทุกมุมโลกและติดต่อกันอย่างรวดเร็ว จากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นวิกฤตการณ์ที่เสมือนกันกับช่วงวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้งหรือฟองสบู่แตกของประเทศที่เคยเกิดขึ้นแล้ว โดยสภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้ตกต่ำลงทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย ได้แก่ สายการบินทั่วโลกหยุดรอบบิน ร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้าปิดทำการ รัฐบาลมีคำสั่งงดไม่ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าออกประเทศ ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจหลายประเภทในประเทศไทยต้องหยุดชะงักและปิดตัวลง หากมีความจำเป็นต้องเลิกจ้างคนงานเพราะเหตุผลในทางเศรษฐกิจ นายจ้างจะต้องปฏิบัติเช่นใดจึงจะถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน การเลิกจ้างกับการบอกกล่าวล่วงหน้า กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายคุ้มครองแรงงานวางหลักคุ้มครองลูกจ้างให้นายจ้างต้องบอกกล่าวให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าก่อนสัญญาจ้างสิ้นสุดไว้ กรณีสัญญาจ้างที่ไม่กำหนดเวลาจ้างไว้แน่นอน หากเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้ ถือเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดเวลา ก่อนเลิกจ้างนายจ้างต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงงวดการจ่ายค่าจ้างคราวหนึ่งอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 30 วัน...

สาระกฎหมายที่ดิน ส.ป.ก. ตอนที่ 1 : “สิทธิ” ในที่ดิน ส.ป.ก.

อย่างไรก็ตาม แม้บุคคล หรือนิติบุคคลข้างต้นรายใดได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. ก็ตามสิทธิดังกล่าวก็ไม่ใช่สิทธิเด็ดขาดถาวร หากผู้ใช้ประโยชน์ไม่ปฏิบัติตาม “ระเบียบ คปก. ว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทําประโยชน์ในที่ดิน พ.ศ.2535” ก็สามารถถูกเพิกถอนสิทธิ ในการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ได้ เนื่องจาก ดินที่ ส.ป.ก. นั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของ ส.ป.ก. และตามมาตรา 39 ได้กำหนดไว้ว่า “ที่ดินที่บุคคลได้รับสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะทำการแบ่งแยก หรือโอนสิทธิในที่ดินนั้นไปยังผู้อื่นมิได้ เว้นแต่เป็นการตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรม หรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกรหรือ ส.ป.ก....