การขอพิจารณาคดีใหม่ต้องทำอย่างไร ?

เมื่อเราถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลแต่เราไม่ได้ไปศาลเลยจนกระทั่งศาลมีคำพิพากษาให้แพ้คดีโดยขาดนัดและส่งคำบังคับมาให้ที่บ้านเรา อย่าเพิ่งตกใจไปถึงแม้เราจะถูกคำพิพากษาให้แพ้คดีไปแล้วแต่กฎหมายก็ไม่ได้ปิดโอกาสไม่ให้เราได้ต่อสู้คดีเลย โดยกฎหมายให้เราสามารถขอพิจารณาคดีใหม่ได้แต่การที่จะขอพิจารณาคดีใหม่นั้นเราจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเสียก่อน ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 199 และมาตรา199 ตรี โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 1. เราจะต้องถูกศาลพิพากษาให้แพ้คดีโดยขาดนัดเท่านั้น หากถูกศาลสั่งให้แพ้คดีด้วยเหตุผลอื่นไม่สามารถขอพิจารณาคดีใหม่ได้ 2. โดยหลักของกฎหมายแล้วเมื่อเราได้รับคำพิพากษาให้แพ้คดีเรามีสิทธิที่จะอุทธรณ์ได้ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่มีคำพิพากษา แต่หากเราประสงค์จะขอพิจารณาคดีใหม่นั้นเราจะต้องไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ไว้ เนื่องจากกฎหมายให้สิทธิเราเลือกใช้ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น 3. ต้องไม่เคยขอพิจารณาคดีใหม่และศาลอนุญาตแล้วแต่ขาดนัดในคดีที่ขอพิจารณาใหม่ เช่นนี้จะมาขอพิจารณาใหม่เป็นครั้งที่สองไม่ได้ 4. ต้องไม่ใช่คำขอพิจารณาคดีใหม่ที่ต้องห้ามตามกฎหมายโดยคำขอที่ถือว่าต้องห้ามตามกฎหมาย มีดังนี้ 4.1 เป็นกรณีที่เราขาดนัดยื่นคำให้การและได้ยื่นขออนุญาตยื่นคำให้การแล้วศาลอนุญาตแต่เราได้ขาดนัดที่ศาลอนุญาตให้ยื่นคำให้การ เช่นนี้หากศาลพิจารณาต่อไปและมีคำพิพากษาให้เราแพ้คดีโดยขาดนัด เราไม่สามารถยื่นขอพิจารณาใหม่ได้ 4.2 เป็นกรณีที่เราได้ยื่นขออนุญาตยื่นคำให้การแต่ศาลไม่อนุญาตให้ยื่นคำให้การเพราะไม่ได้ยื่นในโอกาสแรกที่ไปศาลหรือเพราะเหตุที่ไม่ได้ยื่นคำให้การเป็นเพราะจงใจหรือมีเหตุไม่สมควรเช่นนี้ เราไม่สามารถมาขอพิจารณาคดีใหม่ได้ หากเรามีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้วเราก็สามารถที่จะยื่นคำขอพิจารณาคดีใหม่ได้ โดยวิธีการยื่นคำขอพิจารณาคดีใหม่ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 199...

แห่เก็บเบียร์จากรถคว่ำผิดอะไรบ้าง

เก็บเบียร์กลับบ้านจากเหตุรถบรรทุกเบียร์คว่ำผิดอะไร? จากข่าวเมื่อวันที่ 11 ม.ค. ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์รถบรรทุกเบียร์ คว่ำบริเวณหน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ปากซอยกิ่งแก้ว ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตปรากฏว่ามีชาวบ้านจำนวนมากฮือเข้าไปเก็บกระป๋องเบียร์ใส่ถุงกลับบ้าน และมีเสียงคนตะโกนเตือนชาวบ้านที่กำลังเก็บเบียร์ ว่า ผิดกฎหมาย ตำรวจจับ แต่ไม่มีใครสนใจ ยังคงเก็บเบียร์ต่อไป จากสำนักข่าวข่าวสด https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_2073243 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 บัญญัติไว้ว่า ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่น หรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต ผู้นั้นกระทําความผิดฐานลักทรัพย์ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปีและปรับไม่เกินหกพันบาท จากหนังสือท่านอาจาร์ย เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์...